AKTUALIZACE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU OKRESNÍ SOUTĚŽE FUTSALU BRNO-VENKOV PLATNÝ OD 1.7.2012

26.08.2012 20:26

SOUTĚŽNÍ  ŘÁD OKRESNÍ SOUTĚŽE FUTSALU BRNO-VENKOV

PLATNOST: Od  1.7.2012

 

 1. Organizační struktura

              -nejvyšším orgánem je Valná hromada okresu(VH)

                             -VH je složena z vedoucích všech mužstev okresu(každý 1 hlas)   

                             -VH se schází j  1x do roka vždy při ukončení každého ročníku(vyhlášení

                               vítězů)

                             -VH volí předsedu a členy OKF

                             -VH schvaluje návrhy a změny a doplňky předpisů

                             -VH projednává zprávu o činnosti okresu

 

              -v čele soutěží stojí Okresní komise futsalu(OKF)

                             -OKF má 5 členů(1 člen=1 hlas)

                             -OKF zajišťuje chod všech soutěží

                             -OKF zabezpečuje usnesení VH

                             -OKF svolává mimořádnou VH

                             -OKF určuje komisaře jednotlivých soutěží

 

 1. Systém soutěží

                

              -systém určí OKF podle počtu přihlášených mužstev.

 

 1. Termíny

 

-termíny odehrání jsou stanoveny OKF (mužstva se domluví pouze na hodinu a místě

 konání  termíny jsou dané pevné I.třída neděle,OP soboty. Je li jedna soutěž,volí se mezi SO-a NE) V případě nemožnosti mužstev se dohodnout na termínu , určí termín OKF.

 

 1. Místo konání,pořadatel

 

              -určuje se na losování po dohodě všech zúčastněných mužstev (na nezúčastněná mužstva

               se nebere zřetel)

 

 1. Pořadí zápasů

 

              -je dáno pevně v rozpisu ,který obdrží všechna mužstva i s úplnou termínovou listinou

               do 14 dnů od losování,od příslušného komisaře.

              -změny pořadí zápasu jsou možné se souhlasem rozhodčího a všech zúčastněných

               mužstev.

 

 1. Čekací doba

 

                     -neexistuje

                     -všechna mužstva se dostaví 15 minut před začátkem svého utkání ,vedoucí napíší do

                      prvního zápisu o utkáních sestavy svých týmů a předloží registrační průkazy a soupisky

        -v případě neodehrání prvního zápasu ,se čeká do začátku následujícího utkání .Stejně se 

         postupuje u každého dalšího zápasu.

 

 1. Pořadí v tabulce

 

              -dílčí pořadí                      1.získané body

                                                        2.celkové skóre

                                                        3.větší počet vstřelených branek

              -konečné pořadí                    1.získané body

                                                            2.vzájemný zápas,resp.tabulka vzájemných zápasů

                                                             (body,skóre,počet vstřelených branek z tabulky vzáj.zápasů)

                                                            3.celkové skóre

                                                            4.větší počet vstřelených branek

 

 

 1. Postupy

 

              -z okresního přeboru(OP)postupuje první mužstvo do krajského přeboru(KP).

              -z první třídy do OP postupuje první  mužstvo,v případě nezájmu nebude postupovat

                  žádné mužstvo.

 

 1. Sestupy

 

              -z OP sestupuje přímo poslední mužstvo ,další dle počtu sestupujících z (KP),dle

               počtu postupujících z I.třídy(jestli bude mít zájem) a dle počtu přihlášených mužstev do

                nového ročníku obou soutěží.

 

 1. Podmínky účasti mužstva v okresních soutěžích

 

 

              -včas doručit vedoucím soutěží řádně vyplněnou přihlášku

              -včas zaplatit startovné

              -startovné je možno uhradit v hotovosti u vedoucích soutěží,popřípadě je možné

               toto startovné uhradit převodem na číslo účtu Futsalové asociace Brno-venkova

               ČSOB a.s. 174844684/0300

              -splňovat ostatní podmínky soutěže:jednotné dresy, I.třída OP na přírodních površích

                hraje s fotbalovým míčem č.4 , v OP na všech schválených površích a I.třídě OP na

                umělém povrchu a v hale míč se sníženým odskokem (v I.třídě OP zajistí pořadatel

                míče se sníženým odskokem) v OP musí mít ke každému zápasu každé mužstvo míč se

                sníženým odskokem ,pomůcky rozhodčího,obuv dle hracího povrchu , potvrzená

                soupiska od OKF a zaregistrováni na FUTIs.

              -povinnost zřízení emailové schránky na korespondenci.

 1. Ostatní

 

              -v soutěží mohou startovat kluby se dvěma mužstvy ne však v jedné soutěži ,tato mužstva

               musí před každou sezónou dodat soupisku A i B mužstva.

              -v okresních soutěžích mohou hrát všichni hráči ve věku minimálně 15 let.

              -mohou startovat hráči registrovaní i neregistrovaní ve velkém fotbale,bez omezení na

               jakékoliv úrovni .

              -okresní soutěže OP i I.třídy OP se hrají jen na  soupisky a zareg. na FUTIs(poplatek) a

               platnou soupisku potvrzenou řídícím orgánem OKF kterou musí mít ke každému utkání

               řízeným OKF sebou.

              -hrací doba OP i I.třídy OP je 2x25 minut hrubého času.

 

 1. Přestupy a hostování

 

              -Dle přestupního řádu ČMFS (na požádání u OKF nebo

               www.fabv.wz.cz  a  na https://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/.

              -mužstva jsou povinna hostování i přestupy provádět  zaregistrováním ve

               FUTIs a poté dopsat na soupisku(bude provedena kontrola vedoucím soutěže je li tomu

                tak,a poté potvrzena soupiska).

              -hostování minimálně na 1 měsíc!

              -hráč který není v době utkání dopsán na soupisku, není zaregistrován ve FUTIs a 

               nemá zaplacený poplatek(100,-) nesmí  k utkání nastoupit(kontumace).

              -podrobný postup při vyřizování nové registrace , přestupu a hostování FUTIs obdržíte na

               https://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/ a www.fabv.wz.cz

              -K utkání musí mít mužstvo platnou aktuální soupisku potvrzenou  řídícím orgánem

               OKF a doklad totožnosti každého hráče(OP,pas,ŘP, stávající reg průk.-ale jen

               dočasně,apod.).

 

 1. Protesty

 

              -v poločase , či bezprostředně po skončení zápasu přímo rozhodčímu.

              -protest podává výhradně kapitán mužstva.

              -rozhodčí protest zaznamená do zápisu ještě před oběma kapitány.

 

 1. Kontumační výsledek

 

              -kontumační výsledek je stanoven v poměru 5:0

              -o kontumačním výsledku rozhoduje vždy jen OKF/ rozhodčí jen uvede skutečnost/

              -mužstvo může za sezónu obdržet maximálně 4 kont.výsledky,jinak následuje vyloučení

               ze soutěže

              -při nenastoupení k utkání bez vážného důvodu(nehoda na cestě k utkání , živelná

               pohroma –posoudí OKF)

              -klesne-li počet hráčů mužstva pod 2+1(viz.pravidla futsalu)

              -nesplní-li mužstvo požadavky potřebné k zahájení utkání.

              -ukončí-li rozhodčí zápas pro inzultaci, či jiné skutečnosti/dle pravidel futsalu/.

 

 1. Povinnosti mužstva

 

              - povinnost si vzít rozlišovací dres(nebo odlišnou sadu dresů)má vždy hostující

                mužstvo(viz.pravidla futsalu ČMFS)

              -všechna mužstva v I.třídě OP musí mít svůj vlastní míč , bez sníženého odskoku 

               (prosívka,tráva,písek) a to výhradně č. 4 .

              -I.třída OP na umělých površích,v hale a OP na všech schválených površích musí být míč

               č.4 se sníženým odskokem – v I.třídě OP míč zajistí pořadatel , v OP musí mít každé

                mužstvo míč se sníženým odskokem .

              -všechna mužstva musí mít jednotné dresy s čísly,trenýrky a štulpny s chrániči .

              -kapitán musí být označen páskou v souladu s pravidly futsalu, je povinen při podpisu

               zápisu o utkání oznámkovat výkon rozhodčích utkání.K tomuto účelu je vyčleněna

               zvláštní kolonka.Známkuje se jako ve škole 1-5 . V případě známky 5 musí kapitán

               zdůvodnit tuto známku na zadní straně zápisu v kolonce „připomínky mužstev“(toto

               známkování má pouze pomocný charakter)

              -obutí dle stanoveného hracího povrchu (určí pořádající mužstvo na losování).

              -jakékoliv změny a doplňování soupisek(OP i I.třídy)  provádí p.Otruba  , 

               na základě změn  bude mužstvu vydána nová soupiska.Jiné soupisky psané rukou

               neplatí!!!

              -dodržování 15 min.lhůty pro všechna mužstva , tzn. 15 min. před začátkem svého zápasu

               bude vypsán zápis o utkání.

          

 1. Povinnosti pořadatele

 

              -zajistit regulérnost utkání

                             -15 minut před začátkem připravit hřiště

                             -nalajnovat

                             -sítě

                             -stolek pro rozhodčího

                             -náhradní pomůcky rozhodčího

                             -náhradní časomíra

                             -osobu starší 14-ti let na obsluhu počítadla akufalů .

                             -míč č. 4(I.třída OP , při umělém povrchu,hale míč se sníženým odskokem) .

                             -v případě pořádání turnaje na umělém povrchu,na kterém se nedá hrát za

                              deště,povinnost na losování určit náhradní hřiště na kterém se odehraje utkání

                              s 30.min.zpožděním.

                             -v případě že se nedostaví rozhodčí,zajistí pořadatel zástupce jednotlivých 

                              mužstev ,kteří odpískají jednotlivé zápasy .Případně pořadatel pověří neutrální

                              osobu,která odpíská všechna utkání(těmto rozhodčím náleží odměna v souladu

                              se soutěžním řádem)mužstva se mohou domluvit(souhlas všech) na přeložení

                              celého kola-pořadatel nahlásí komisaři příslušné soutěže náhradní termín!

                             -pořadatel zajistí počítadlo akumulovaných faulů(dodá OKF) při ztrátě uhradí

                              klub OKF 1000,- kč

 

 1. Povinnosti vedoucích mužstev

 

              -vedoucí odpovídají za start neoprávněného hráče(4x ŽK=1 zápas stop,8xŽK=2 zápasy

               stop , 1.ČK=1 zápas stop,2.ČK=2 zápasy stop atd.,ČK+disciplinární trest na určitý počet

               zápasů)

              -pokud dojde k nastoupení takto potrestaného hráče dojde k dodatečné kontumaci

               výsledku ,k finančnímu postihu mužstva v souladu se soutěžním řádem a postihu

               vedoucího mužstva v souladu s přestupkovým řádem.

 

 1. Neodehrané utkání

 

 

       -utkání se neodehraje pokud rozhodčí/v případě neúčasti,zástupci všech mužstev/ uzná

        terén  nezpůsobilý(počasí,živelná pohroma,nezpůsobilý terén)

             -na náhradním termínu se dohodnou mužstva na místě a sdělí termín rozhodčímu a

               komisaři soutěže,v opačném případě nařídí OKF termín sama!

 

 1. Příspěvky OFK

 

              -rozhodčím v OP 160,- Kč/za 1 zápas(pokud se nedostaví nebo není druhý rozhodčí

               připadá polovina odměny prvnímu rozhodčímu)

 -rozhodčím v I.třídě OP 140,-Kč/za 1 zápas

              -cestovné rozhodčímu ve výši 4,- Kč /1 km

              -zakoupení vybavení v 1.roce do výše 500,- Kč,dále pak každé dva roky do výše 300,-Kč

              (dle finanční situace OKF)

                -vedoucí soutěže OP odměna 1000,-Kč/měsíc(celý rok)

              -vedoucí soutěže I.třídy OP+soupisky+www stránky odměna 1500,-Kč/měsíc(celý rok)

              -vedoucí rozhodčích OP+I.třídy OP odměna 500,-Kč/měsíc(celý rok)

-nejslušnější mužstvo I.třídy OP a OP bude odměněno částkou ve výši 300,-Kč(více  uchazečů se podělí o tuto částku-vyplacení bude odpočtem startovného v následujícím  soutěžním ročníku nebo při ukončení činnosti vrácením peněz k vrat.částce.)

-nejlépe hodnocený rozhodčí v I.třídě OP a v OP-věcný dar(pohár,soška do 300,- kč dle průměru dosažených známek)

 1. Rozhodčí

 

              -všeobecné podmínky:

                             -rozpis rozhodčích stanoví vedoucí komise rozhodčích

                             -rozhodčí je osoba pověřená OKF k řízení zápasů

                             -jakékoliv napadení rozhodčích bude OKF tvrdě trestat dle disciplinárního řádu!

 

              -povinnosti rozhodčího:

                             -rozhodčí je povinen se dostavit na místo konání 15 min.před začátkem turnaje

                             -rozhodčí je povinen mít píšťalku,časomíru,červenou a žlutou kartu,průkaz

                               rozhodčího.

                             -rozhodčí je povinen vypsat zápisy o utkání  mimo sestav jednotlivých

                               mužstev,které vypíší zástupci mužstev.

                             -rozhodčí musí zkontrolovat reg.průkazy , soupisky mužstev a porovná je se

                              zápisem.

                             -rozhodčí zkontroluje regulérnost hrací plochy a vybavení pořadatele-

                               povrch,sítě,lajny,míč.

                             -před zahájením utkání rozhodčí zkontroluje výstroj mužstev –jednotné

                              dresy,trenýrky,štulpny a chrániče,míč č.4 ,předepsanou obuv dle hracího

                               povrchu.

                             -veškeré zjištěné závady rozhodčí okamžitě zaznamená do zápisu o utkání.

                             -rozhodčí dále do zápisu zaznamená-střelce branek,červené,žluté

                               karty,připomínky a protesty zúčastněných mužstev.

                             -v OP řídí zápas dva rozhodčí(povinnosti neuvedené v Soutěžním řádu si

                              rozdělí v souladu s Pravidly futsal FIFA) v I.třídě jen jeden.

                             -v OP i v I.třídě OP je uplatňováno pravidlo Akumulovaných faulů ,pro tento

                               účel byly zavedeny počitadla faulů.

                             -rozhodčí předá ihned po odehrání turnaje řádně vyplněné zápisy o utkání

                               pověřeným komisařům příslušných soutěží OKF.

                             -další se řídí ustanoveními soutěžního řádu ČMFS a Pravidly futsal FIFA.

 

 1. Delegát

 

 

              -proukazuje se průkazem delegáta od OKF.

              -dohlíží na plnění funkce rozhodčího,pořadatele,vedoucích mužstev-případné připomínky

                zaznamená ihned na zadní stranu zápisu o utkání(kolonka pro rozhodčí a delegáta)

 

 

 1. Sazebník pokut a postihů

 

Hráči a mužstva:

 

              -neúčast na valné hromadě 500,- a opakovaná neúčast vyloučení ze soutěže.

              -neúčast na losování 100,-Kč

              -kontumace 1 utkání / 400,-Kč(po páté kontumaci vyloučení ze soutěže)

-1.ČK=200,-Kč +1utkání stop, 2.ČK=400,-Kč+2 utkání stop  atd., disciplinární tresty

  k těmto kartám-výši určí OKF dle disciplinárního řádu !!!

-hrubé nesportovní chování nebo inzultace,vzájemné napadení-OKF uloží trest dle

  Přestupkového řádu ČMFS.

-nesplnění povinnosti pořadatele 100,-Kč

-nesplnění povinnosti mužstva 50,- Kč

-za čtyři ŽK=100,-Kč+1utkání stop , osm ŽK=200,-Kč+2 utkání stop atd.

Rozhodčí:

 

                          - podepsání dohodnutého výsledku                                                             500,- Kč

                          - přehlédnutí špatně vyplněného zápisu

                           (nepodepsání rozhodčím,nezapsání střelců branek,chybí podpis

                            kapitána, špatně vyplněno kapitánem - neoznačení kapitána

                            a chybí čísla hráčů, neproškrtnutí kolonky, kde nic není vyplněno,

                            stav zápasu nesouhlasí se střelci branek)                                                        50,-

                          - nekontrolování registračních průkazů                                                      100,-

                          - nedostavení se bez omluvy                                                                        500,-

                          - omluvení se 24 hod. předem                                                                  100,- Kč

                          - pozdní příchod                                                                                     100,- Kč

                          - rozhodčí pod vlivem alkoholu                                                                             100,-

                          - použití mobilního telefonu + kouření v hrací době                                       100,- Kč

                          - dodatečné doplňování jakýchkoliv údajů do Zápisu o utkání                       100,- Kč

                            (nejprve podepíší oba kapitáni na přední straně zápisu, napíší známku,

                             potom nadiktují rozhodčímu své připomínky na zdaní stranu, nebo

                             proškrtnou kolonku a oba podepíší zadní stranu. Následně pod dohledem

                             obou kapitánů napíše své připomínky rozhodčí, nebo proškrtne kolonku na

                             zdaní straně. Kolonky se musí proškrtávat i pod připomínkami tak, aby již

                             nebylo možné cokoliv doplňovat – např. za posledním slovem textu udělat

                             čáru. Po tomto již není možné do zápisu cokoliv doplňovat !!!!)

                          - neustrojenost rozhodčího                                                                                50,- Kč

                            (Rozhodčí musí mít dres rozhodčího. Pouze za deště může být použita

                             průhledná pláštěnka)

 

 

 1. Ostatní

 

                   -je zavedena vratná částka 1000,-Kč ze které budou strhávány pokuty za celý

                    ročník.Pokud mužstvo nebude mít za celý ročník žádnou pokutu ,v dalším ročníku již

                    tuto sumu ke startovnému nebude platit , zpět dostanou vratnou částku(nebo její

                    zbytek-po odečtení pokut)- pokud postoupí do KP nebo skončí v soutěží.

 

 

 

 

 

 

Okresní komise futsalu.