Zásady zpracování osobních údajů TJ Sokol Bratčice

16.10.2018 08:29

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TJ SOKOL BRATČICE

 

1. Informace o správci

 

Správcem osobních údajů je TJ Sokol Bratčice, spolek, se sídlem v Bratčicích 184, 664 67 Syrovice, IČO: 49460781, zapsaný do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 5183 (dále jen Sokol Bratčice).

 

2. Čí osobní údaje Sokol Bratčice zpracovává a v jakém rozsahu

 

Sokol Bratčice je neziskový spolek, který se zaměřuje na podporu tělovýchovy a sportu v Bratčicích. Na základě dohody s Obcí Bratčice je pověřen správou a údržbou sportovního areálu v Bratčících.

 

Při své činnosti Sokol Bratčice zpracovává osobní údaje těchto fyzických osob (subjektů osobních údajů):

a) Členů Sokola Bratčice v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e-mailová adresa, doba členství, funkce ve spolku, hlasování v orgánech spolku, podpis.

 

b) Uživatelů sportovního areálu Bratčice, přičemž Sokol Bratčice zpracovává osobní údaje pouze uživatelů posilovny (do Návštěvní knihy posilovny je zapisováno jméno, příjmení, datum a hodina příchodu a odchodu) a držitelů permanentek do posilovny (je evidováno jméno a příjmení, platnost permanentky).

 

c) Svých obchodních partnerů, o nichž Sokol Bratčice zpracovává identifikační údaje (jméno, příjmení, místo podnikání, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu), kontaktní úd (telefon, e-mail) a osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu (výše závazků, jeho druh, doba trvání smlouvy).

 

d) Sponzorů, o nichž Sokol Bratčice zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje a osobní údaje vyplývající z uzavřené sponzorské smlouvy v rozsahu uvedeném ad c).

 

e) Tazatelů, kteří Sokol Bratčice kontaktovali prostřednictvím formuláře na webových stránkách.

 

V prostoru sportovního areálu Bratčice jsou umístěny kamery se záznamovým systémem, jehož správcem je Obec Bratčice. Více informaci o kamerovém systému je uvedeno na webových stránkách Obce na www.obecbratčice.cz .

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou řádně označeny, Sokol Bratčice nemá k těmto záznamům přístup.

 

3. Důvody pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob, které Sokol Bratčice zpracovává, jsou nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a pro správu sportovního areálu Bratčice. Vždy jedná o tzv. zpracování na základě zákonných důvodů, pro které nepotřebujeme získat souhlas dotčených fyzických osob.

 

Mezi tyto zákonné důvody zpracování osobních údajů patří:

 

a) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy. Z těchto důvodů jsou zpracovávány osobní údaje smluvních partnerů a sponzorů Sokola Bratčice.

 

b) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností

Ke zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely řádného vedení účetnictví, evidence členů a rozhodování orgánů Sokola Bratčice.

 

c) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Sokola Bratčice

 

Ke zpracování osobních údajů dochází zejména

* pro účely vymáhání pohledávek;

* pro účely plnění povinností správce sportovního areálu Bratčice

* pro účely ochrany majetku.

* pro účely evidence.

Sokol Bratčice nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely, získané osobní údaje nepředáváme komerčním firmám.

 

 

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány, naši zpracovatelé

 

a) Osobní údaje na účetních dokladech (obchodní partneři, sponzoři) zpracováváme po dobu stanovenou zákony o účetnictví tedy po dobu 10 let od vystavení takového účetního dokladu.

b) Osobní údaje držitelů permanentek uchováváme po dobu platnosti těchto permanentek a ještě 6 měsíců od ukončení platnosti permanentky.

c) Osobní údaje návštěvníků posilovny zanesené do Návštěvní knihy posilovny uchováváme nejdéle 3 roky od dne zápisu do Návštěvní knihy.

d) Osobní údaje členů Sokola Bratčice uchováváme po dobu 10 let od ukončení členství v Sokolu Bratčice, v souladu se zákonem o archivnictví jsou některé listiny s osobními údaji ukládány do archivu.

e) Osobní údaje tazatelů uchováváme po dobu 6 měsíců od odeslání dotazu.

Po ukončení shora uvedených lhůt jsou listiny s osobními údaji skartovány a dokumenty v elektronické podobě jsou bezpečně vymazány.

 

Sokol Bratčice zpracovávané osobní údaje nepředává třetím osobám.

 

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům mají pouze zpracovatelé, kteří na základě smluvního vztahu se Sokolem Bratčice získávají přístup k těmto osobním údajům.

Mezi zpracovatele Sokola Bratčice patří poskytovatelé účetních a právních služeb, auditoři, exekutoři, kteří stejně jako Sokol Bratčice odpovídají za zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

 

5. Práva subjektů údajů

 

Fyzické osoby, jejichž osobní údaje Sokol Bratčice zpracovává, mají tato práva:

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům - právo požadovat přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které Sokol Bratčice o subjektech údajů zpracovává.

 

b) Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů - právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů.

 

c) Právo na omezení zpracování osobních údajů - právo požadovat, aby Sokol Bratčice omezil zpracování osobních údajů ve vymezených případech, zejména pokud subjekt údajů popírá přesnost svých osobních údajů, uplatnil námitku proti zpracování osobních údajů či odmítá jejich výmaz z důvodů ochrany svých právních nároků či nesouhlasí s jejich výmazem a požaduj namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

 

d) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) - právo požadovat výmaz neoprávněného zpracování osobních údajů.

 

e) Uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů - právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem Sokola Bratčice.

 

f) Právo podat stížnost u dozorového úřadu - podat stížnost proti zpracování osobních údajů ze strany Sokola Bratčice, nebo pokud se subjekt domnívá, že Sokol Bratčice neplní své povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů, je možné dozorovému orgánu, kterým je

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

Vaše práva vztahující se ke zpracování osobních údajů můžete vůči Sokolu Bratčice uplatnit pouze písemně v listinné formě zasláním na adresu sídla správce. Sokol Bratčice je povinen žádost vyřídit ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této žádosti.

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů Sokola Bratčice jsou platné od 25. 5. 2018